سمرقند در 18 نوامبر 2022 میزبان کنفرانس “اتصال اتحادیه اروپا به آسیای مرکزی” خواهد بود.
این رویداد که با حمایت وزارت امور خارجه جمهوری ازبکستان آغاز شده است، به بستری برای گفتگوهای درون و بین منطقه ای در مورد مفاهیم مشترک در منطقه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در راستای اهداف پایداری، رفاه و همکاری های منطقه ای تبدیل خواهد شد.

شوکت میرضیایف رئیس جمهوری ازبکستان، نماینده عالی اتحادیه آسیای مرکزی در امور خارجی و سیاست امنیتی/جوزپ بورل معاون اتحادیه اروپا، رهبران کشورها و سایر افراد مهم سخنرانان کنفرانس سمرقند خواهند بود.

از متخصصان و کارشناسان بخش خصوصی، سازمان های دولتی، محققان و نمایندگان رسانه ها برای شرکت در این رویداد دعوت شده است. با توجه به حوزه های موضوعی، در سه جلسه موضوعات مربوط به دیجیتالی شدن، حمل و نقل و لجستیک، انرژی و منابع آب را پوشش خواهند داد.

به عنوان بخشی از ابتکارات جهانی برای کاهش پیامدهای اقتصادی-اجتماعی زمینه ژئوپلیتیک جدید، اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی با یکدیگر همکاری می کنند تا از تلاش ها برای مدرن سازی، افزایش جریان سرمایه گذاری، دیجیتالی شدن، ایجاد محیطی مناسب برای تجارت در داخل و خارج از آسیا مرکزی و تنوع مسیرهای حمل و نقل حمایت کنند.

با توجه به تاریخچه مشترک و چالش ها، در مواجهه با اقتصادهای منطقه و همچنین ارتباطات رو به رشد آنها، اقدامات منطقه ای هماهنگ شده به اجرای موفقیت آمیز برنامه های مشترک کمک خواهد کرد.

منبع