ساخی آنناکلیچف رئیس هیئت مدیره JSCB SQB (بانک صنعتی و ساختمانی ازبکستان) و رئیس شورای توسعه صنعت مصالح ساختمانی و ساخت و ساز ، با رئیس هیئت مدیره IMSAD انجمن تولیدکنندگان مصالح ساختمانی ترکیه، تایفون کوچوک اوغلو دیدار کرد.
طرفین در مورد استفاده از تجربه ترکیه در اصلاحات ریشه ای و ارتقای تولید مصالح ساختمانی در ازبکستان به سطح جدیدی بحث کردند.

توافقی هم برای ایجاد همکاری دائمی با سرمایه گذاران ترکیه برای جذب آنها به گروه های تولیدی مصالح ساختمانی و ساخت و ساز مسکن در مناطق مختلف حاصل شد.

منبع