سرویس مطبوعاتی وزارت حمل و نقل جمهوری ازبکستان از افتتاح 10 ایست های بازرسی واقع در خاک ترکمنستان خبر داد.

ایست و بازرسی های:

  •  بندر دریایی بین المللی ترکمن باشی
  • اورتیک
  • سرخاس
  • گارابوگاز
  • آلتین اسیر
  • داشگوز
  • کونیاورگنچ
  • فاراپ
  • امام نظر
  • سرحطابات

همه آنها اکنون برای حمل و نقل جاده ای بین المللی باز هستند. رانندگان وسایل نقلیه خارجی می توانند از آنها برای ورود، خروج و عبور از ترکمنستان استفاده کنند.

برای عبور از مرز بین ازبکستان و ترکمنستان در نقاط فوق، باید مدارک تأیید کننده عدم ابتلا به ویروس کرونا و واکسیناسیون را به همراه داشته باشید. این امر باعث لغو آزمایش سریع وجود عفونت ویروس کرونا در ایست بازرسی نمی شود که برای همه رانندگان خارجی (برای ترکمنستان) انجام می شود.

در مورد خود خودروها نیز باید در مرز تحت درمان بهداشتی و ضدعفونی قرار گیرند.

منبع