سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به عنوان بخشی از اجرای پروژه منطقه ای “مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در مناطق کشاورزی مستعد خشکسالی و شور آسیای مرکزی و ترکیه (CACILM-2)”، تجهیزات آزمایشگاهی با فناوری پیشرفته را به ارزش 29 هزار دلار در اختیار شرکت دولتی “Tuproqsifattahlil” زیر نظر وزارت کشاورزی جمهوری ازبکستان قرار داد.

کارکنان آزمایشگاه از آخرین مدل اسپکتروفتومتر قدردانی کردند که انجام تحقیقات را تا حد زیادی بهبود می بخشد.

در Tuproqsifattahlil، فعالیت هایی از قبیل:
  • ارزیابی کیفیت زمین های آبی و نظارت بر حاصلخیزی و وضعیت اکولوژیکی خاک
  • ایجاد پایگاه اطلاع رسانی پوشش های خاک جمهوری ازبکستان
  • تدوین کارتوگرام های شوری خاک و تامین عناصر غذایی آن ها
  • ارائه توصیه هایی برای احیا و احیای اراضی شور و تخریب شده از جانب متخصصان این شرکت انجام می شود.
همچنین در چارچوب پروژه CACILM-2 با همکاری سازنده دستگاه اسپکتروفتومتر، آموزش کار با تجهیزات جدید برای کارکنان آزمایشگاه برگزار می شود.

امید است تجهیزات جدید به مطالعات ژئوشیمیایی و زیست محیطی ازبکستان کمک کند. این دستگاه این امکان را می دهد که بتوان ترکیب شیمیایی و کیفیت خاک را با دقت بالا و حداکثر سرعت تعیین کرد. محمدجان کوسیموف، هماهنگ کننده ملی پروژه CACILM-2 در ازبکستان، گفت: تجزیه و تحلیل ترکیب شیمیایی خاک برای انتخاب روش های کشت مجدد، انتخاب کودهای مناسب و مطالعه منابع آلودگی شیمیایی زمین ها مهم است. کشاورزی با حمایت دیجیتال می تواند نیروی محرکه ای نه تنها برای بهبود اقتصادی، بلکه برای بهبود کیفیت آن، به ویژه برای خرده مالکان و مزارع باشد.

لازم به ذکر است که ارائه پشتیبانی در کاربرد فناوری هایی با هدف جلوگیری از تخریب زمین های کشاورزی، حفظ و بهبود حاصلخیزی خاک در مناطق خشک و شور یکی از وظایف مهم پروژه CACILM-2 است. این پروژه منطقه ای توسط تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) تامین مالی می شود و از سال 2018 توسط فائو در ازبکستان و همچنین در قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه اجرا می شود. همکاری بین المللی نقش کلیدی در اجرای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی ایفا می کند. در چارچوب این پروژه، فعالیت هایی برای آموزش کشاورزان، ارتقای مهارت های متخصصان سازمان های کشاورزی و موسسات علمی در ازبکستان در حال انجام است.

منبع