علل تخریب مراتع در کنفرانس بین المللی اخیر با موضوع “نوآوری های با هدف مبارزه با بیابان زایی، مشکلات و راه حل آنها در منطقه آسیای مرکزی” مورد بحث قرار گرفت.

این کنفرانس توسط کمیته منابع ارضی و آب مجلس سنای اول، کمیته جنگلداری دولتی و موسسه تحقیقات جنگلداری ازبکستان سازماندهی شد.

به گفته خ.تولیپوف، کارشناس ارشد اداره مبارزه با بیابان زایی و خشکسالی ازبکستان، در حال حاضر بیش از 40 درصد مراتع کشور ازبکستان بحرانی در حد یک درجه را تجربه کرده اند. 70 درصد یا 31.4 میلیون هکتار زمین تحت تأثیر خشکسالی قرار دارد. به دلیل خشک شدن سطح آب در دریای آرال در ازبکستان، آرالکوم در مساحتی بیش از 3 میلیون هکتار ظاهر شد.

کمبود زمین یکی از مشکلات عمده ای است که در آسیای مرکزی بیشتر نمایان می شود و باعث بحران مراتع می شود. در نتیجه، منابع زمین کاهش می یابد و بهره وری محصولات زراعی، دام و تولید محصول کاهش می یابد.

عامل اصلی بحران مراتع استفاده نادرست از آنهاست. این امر به معنای عدم وجود سیستم تبادل مراتع، عدم رعایت توان عملیاتی چرای دام، استفاده بی وقفه از مراتع، کمبود منابع آبی است. اگرچه مساحت مرتع موجود برای معرفی سیستم تبادل کافی است.

کاهش بهره وری مراتع، کاهش پوشش گیاهی بوته ای منجر به وقوع طوفان های شن و گرد و غبار می شود.کمیته دولتی جنگل ها برای ایجاد سازوکارهای سازمانی و قانونی برای استفاده منطقی از مراتع که حدود نیمی از کل اراضی کشور ازیکستان را تشکیل می‌ دهند، ساماندهی کاشت محصولات علوفه‌ ای در مناطق بحرانی، احیای آنها و افزایش بهره‌ وری موجب ایجاد منابع غذایی، را در بیانیه ای اعلام کرد.

منبع