بحران مرتع در ازبکستان و سازوکارهای قانونی مقابله با آن

علل تخریب مراتع در کنفرانس بین المللی اخیر با موضوع “نوآوری های با هدف مبارزه با بیابان زایی، مشکلات و راه حل آنها در منطقه آسیای مرکزی” مورد بحث قرار گرفت. این کنفرانس توسط کمیته منابع ارضی و آب مجلس سنای اول، کمیته جنگلداری دولتی و موسسه تحقیقات جنگلداری ازبکستان سازماندهی شد. به گفته خ.تولیپوف، […]

ادامه مطلب