استان هاو نواحی مهم ازبکستان

اندیجان بخارا جیزخ فرغانه قشقه دریا خوارزم نمنگان نوایی سمرقند سرخاندریا سیردریا تاشکند جمهوری کاراکالپاکستان(جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان)   استان اندیجان در شرقی ترین نقطه کشور واقع شده است که با استان نمنگان هم مرز است. آب و هوا آن به طور معمول قاره ای با تغییرات شدید بین دمای زمستان و تابستان است ذخایر متعدد […]

ادامه مطلب