جغرافیا وآب و هوای ازبکستان

جغرافیا جمهوری ازبکستان بین رودخانه ی آمودریا و سیر دریا واقع شده است. طول این کشور از غرب تا شرق، 1425 کیلومتر و از شمال تا جنوب، 930 کیلومتر است. این کشور در شمال شرقی با قزاقستان، از شرق و جنوب شرقی با قرقیزستان و تاجیکستان در غرب با ترکمنستان و در جنوب با افغانستان […]

ادامه مطلب