دستور رئیس جمهور ازبکستان، انقلابی در صنعت این کشور

پس از جلسه ای که رئیس جمهور ازبکستان با صنعت کاران این کشور برگزار کرد، دستوری را در 12 اکتبر صادر نمود تا از توسعه ی صنایع در این کشور حمایت کند. طبق این برنامه ارزش افزوده و فرآوری بر روی مواد خام اولیه در این کشور صورت می گیرد. با توجه به اینکه ازبکستان […]

ادامه مطلب