استان هاو نواحی مهم ازبکستان

اندیجان بخارا جیزک فرغانه کشکادریا خوارزم نمنگان ناوی سمرقند سرخاندریا سیردریا تاشکند جمهوری کاراکالپاکستان(جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان)   استان اندیجان در شرقی ترین نقطه کشور واقع شده است که با استان نمنگان هم مرز است. آب و هوا آن به طور معمول قاره ای با تغییرات شدید بین دمای زمستان و تابستان است ذخایر متعدد نفت، […]

ادامه مطلب